ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่***"สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีบริการที่เป็นเลิศ"

ณัฏฐกรณ์ ศรีสุรักษ์
นายกสมาคม

ยอดยิ่ง ไชยวงค์
ผู้จัดการ
 
 
 
 
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่...สมาคม...
 
 
๑๒๒ ถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี(วงแหวนรอบสอง)
 
หน้าศูนย์ราชการ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
 
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
 
โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๐๓๔๗ แฟกซ์ ๐ ๕๓๒๑ ๑๙๘๕
 
อีเมล spkcm122@cmtca.or.th
 
 
 
 
 
สมัครได้ไม่ยากเลย;
 
เพียงแต่นำสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ใบรับรองแพทย์
 
พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียม และค่าสมัครสมัคร
 
ไปที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม
 
(ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่)
 
ตามที่อยู่ดังที่กำหนดไว้นี้
 
ท่านก็จะได้เป็นสมาชิก ส.พ.ค.แล้ว
 
 
 
 
 
 
ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
 
 
สมัครวันนี้ จะดีในวันหน้า
 
คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ก็สมัครได้
 
เป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
 
 
เพื่อครอบครัว และลูกหลานต่อไป
 
 
 
 
 
 

122 ถนนวงแหวนรอบ 2 ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร 0 5322 0347 โทรสาร 0 5321 1985
E-mail : spkcm122@cmtca.or.th