กิจกรรม

ดำหัวปีใหม่เมืองนายกสมาคมฯ

Admin 01 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดให้มีการคาราวะดำหัวนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง ตามจารีตประเพณีล้านนา เพื่อขอสูมาลาโทษ และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

ประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

Admin 01 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการดำเนินกิจการสมาคมฯ ประชุมประจำเดือนเพื่อนำเสนอการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และพิจารณาอนุมัติรับสมาชิกใหม่ จำหน่ายสมาชิก จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวทายาทสมาชิก และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

Admin 16 มีนาคม 2562

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาเชียงใหม่ ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอสาราภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งผลการดำเนินกิจการของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา รับรองรายได้รายจ่าย และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการใหม่ เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก

ประชุมสัมมนาประจำปี 2562

Admin 01 มีนาคม 2562

ส.พ.คต.เชียงใหม่ จัดประชุมสัมนาเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาการดำเนินกิจการสมาคมประจำปี 2562 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2462

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ นายกสมาคมฯ

Admin 29 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมคมฯ ได้สวัสดีปีใหม่ท่านณัฏฐกรณ์์ ศรีสุรักษ์ นายกสมารคม ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ห้องประชุมสมาคมฯ

ฌคป.ศึกษาดูงาน

Admin 13 ธันวาคม 2561

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชชียงใหม่( ฌ.ค.ป.) มาศึกษาดูงานการบริหาร และการดำเนินกิจการของ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่

บริการสมาชิก

Admin 26 กรกฎาคม 2561

เจ้าหน้าที่ให้บริการรับสมัครสมาชิกใหม่ / บริการรับเงินสงเคราะห์ประจำเดือน/ บริการให้สมาชิกมาระบุหรือเปลี่ยนแปลงทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว/บริการทายาทมาขอรับเงินค่าจัดการศพ และหรือเงินสงเคราะห์ครอบครัว

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561

Admin 30 มิถุนายน 2561

ประชุมคณะกรรมการประจำเดือนมิถุนายน 2561 รับทราบการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา การพิจารณาเห็นชอบการรับสมาชิกใหม่ การจำหน่ายสมาชิก และการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายไปแล้ว

ศึกษาดูงานการฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย : ๑๘ พ.ค.๒๕๖๑

Admin 21 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ ไปศึกษาดูงานการดำเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและแนวทางการดำเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์มาพัฒนา ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

1
Untitled Document Untitled Document