กิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ นายกสมาคมฯ

Admin 29 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมคมฯ ได้สวัสดีปีใหม่ท่านณัฏฐกรณ์์ ศรีสุรักษ์ นายกสมารคม ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ห้องประชุมสมาคมฯ

ฌคป.ศึกษาดูงาน

Admin 13 ธันวาคม 2561

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชชียงใหม่( ฌ.ค.ป.) มาศึกษาดูงานการบริหาร และการดำเนินกิจการของ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่

บริการสมาชิก

Admin 26 กรกฎาคม 2561

เจ้าหน้าที่ให้บริการรับสมัครสมาชิกใหม่ / บริการรับเงินสงเคราะห์ประจำเดือน/ บริการให้สมาชิกมาระบุหรือเปลี่ยนแปลงทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว/บริการทายาทมาขอรับเงินค่าจัดการศพ และหรือเงินสงเคราะห์ครอบครัว

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561

Admin 30 มิถุนายน 2561

ประชุมคณะกรรมการประจำเดือนมิถุนายน 2561 รับทราบการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา การพิจารณาเห็นชอบการรับสมาชิกใหม่ การจำหน่ายสมาชิก และการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายไปแล้ว

ศึกษาดูงานการฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย : ๑๘ พ.ค.๒๕๖๑

Admin 21 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ ไปศึกษาดูงานการดำเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและแนวทางการดำเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์มาพัฒนา ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ประชุมประจำเดือนเมษายน๒๕๖๑

Admin 02 พฤษภาคม 2561

นำเสนอเพื่อทราบผลการดำเนินกิจการในรอบเดือน พิจารณาอนุมัติรับสมาชิกใหม่ จำหน่ายสมาชิกกรณีถึงแก่กรรม กรณีขาดส่งเงิน อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้ทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

Admin 20 มีนาคม 2561

วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ สพ.ค.จังหวัดดเชียงใหม่ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนานาชาติยูนิตี้คอนคอร์ด เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจการในรอบปี พิจารณาอนุมัติรายได้ รายจ่าย บัญชีงบดุล ปี ๒๕๖๐ อนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ี ๘ และพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคม

Untitled Document Untitled Document