กิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

Admin 20 มีนาคม 2561

วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ สพ.ค.จังหวัดดเชียงใหม่ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนานาชาติยูนิตี้คอนคอร์ด เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจการในรอบปี พิจารณาอนุมัติรายได้ รายจ่าย บัญชีงบดุล ปี ๒๕๖๐ อนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ี ๘ และพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคม

Untitled Document Untitled Document