ประชาสัมพันธ์
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1 รับสมัครสมาชิก ส.พ.ค.กรณีปรกติ ประเภทสามัญ และสมทบ ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจั้งหวัดเชียงใหม่ได้ทุกวันในเวลาราชการ ตัั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 2561
2 การชำระเงินสงเคราะห์รายศพผ่านธนาคาร 2561 ดาวน์โหลด
3 วิธีการดูและตรวจสอบข้อมูลสมาชิก และการพิมพ์ใบรับรองการชำระเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ส.พ.ค. 2561 ดาวน์โหลด
4 ให้สมาชิก ส.พ.ค.ไปรับบัตรประจำตัว 2561 ดาวน์โหลด
1
Untitled Document Untitled Document