ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่***"สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีบริการที่เป็นเลิศ"

บทบาทหน้าที่ผู้จัดการ

บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน

บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่บัญชี

บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน

บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

บทบาทหน้าที่่พนักงานดูแลและทำความสะอาด

       

พงษ์ชัย คำเมรุ

รพีพรรณ สุริยสิงห์ พวงผกา พวงไม้มิ่ง ศรีวิไล จินดากูล
ผู้จัดการสมาคม จนท.ธุรการ จนท.ทะเบียน จนท.การเงิน
           
บุษบา สุริยสาร ถนิมรักษ์ สิทธิตรี
จนท.บัญชี พนักงานดูแลและทำความสะอาด

 

 

ผู้จัดการสมาคมมีอำนาจหน้าที่

 • รับผิดชอบการบริหารงานของสมาคมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ของสมาคม
 • จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสมาคม
 • ศึกษาวิเคราะห์และจัดตั้งงบประมาณประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบ
 • จัดทำข้อมูล สารสนเทศ ทะเบียนสมาชิก รวมถึงการเก็บเงิน สงเคราะห์รายศพ
 • ทำการสอบปากคำทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมเพื่อพิจารณา การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว
 • ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการบริหาร จัดการและพัฒนากิจกรรมของสมาคมให้มีความเจริญก้าวหน้า
 • ระดมทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน กิจการของสมาคม
 • ประสานการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่สมาคม แต่งตั้งหรือมอบหมาย
 • เสนอความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ต่อนายกสมาคม
 • รายงานผลการดำเนินกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการและ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 • TOP
 • เจ้าหน้าที่การเงินมีหน้าที่...

 • การรับเงินสงเคราะห์และออกใบเสร็จรับเงินแก่สมาชิกทุกหน่วยของ ส.พ.ค.เชียงใหม่
 • การจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ส.พ.ค.
 • การจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ของสมาคมฯ
 • การอนุมัติเบิกจ่ายเงินของสมาคมฯ
 • การแจ้งส่งยอดและหรือรับเงินสงเคราะห์รายเดือน หน่วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ หน่วยกลางหักผ่านธนาคาร และโรงเรียนเอกชน
 • การลงบัญชีเงินสด การรับและนำฝากเงินส.พ.ค.ประจำวัน รวมทั้ง การประสานงานกับธนาคาร
 • การจัดทำบัญชีคุมรายจ่ายประจำปีของสมาคม
 • การเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการเงิน
 • การติดตามทวงถามเงินสงเคราะห์จากสมาชิกที่ค้างการชำระเงิน รายเดือน
 • งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • TOP
 • เจ้าหน้าที่บัญชีมีหน้าที่...

 • การลงบัญชีรับ –จ่ายเงินของสมาคม
 • การจัดทำงบการเงินสมาคมทุกแบบ(รวมทั้งงบทดลองและงบดุล ประจำปี)
 • การรับคำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว
 • การสอบสวนทายาทผู้มีสิทธิ ทำหลักฐานแบ่งเงินสงเคราะห์ครอบครัว และการเก็บรักษาหลักฐาน
 • งานการประชุมคณะกรรมการและตรวจรายงานการประชุม ประจำเดือน
 • งานการจัดทำบัญชีวัสดุ และลงทะเบียนครุภัณฑ์ของสมาคม
 • การดูแล เว็บไซด์ /เวบบอร์ดของสมาคม
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • TOP
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนมีหน้าที่...

 • การรับสมัครสมาชิก
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของสมาชิกและการลาออก
 • งานข้อมูลและทะเบียนสมาชิก ส.พ.ค.
 • การประกาศจำหน่ายสมาชิกทุกกรณี
 • การระบุ เปลี่ยนแปลงทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
 • การจัดทำประกาศให้ทายาทที่ถึงแก่กรรมมาให้ปากคำขอรับเงิน สงเคราะห์ครอบครัว
 • การแจ้งยอดหักเงินสงเคราะห์รายเดือนทุกหน่วย ยกเว้นหน่วยมช. อบจ. และ หักผ่านธนาคาร
 • การติดตามการส่งเงินสงเคราะห์รายเดือนทุกหน่วย ยกเว้นหน่วยมช. อบจ. และ หักผ่านธนาคาร
 • การติดต่อประสานงาน ติดต่อกับสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • TOP
 • เจ้าหน้าที่ธุรการมีหน้าที่...

 • งานธุรการทั่วไป การรับ-ส่งหนังสือของสมาคม
 • การจัดทำหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติงานและการลาของ พนักงานเจ้าหน้าที่สมาคม
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของสมาชิกและการลาออก
 • งานข้อมูลและทะเบียนสมาชิก ส.พ.ค.
 • การประกาศจำหน่ายสมาชิกทุกกรณี
 • การระบุ เปลี่ยนแปลงทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
 • การจัดทำประกาศให้ทายาทที่ถึงแก่กรรมมาให้ปากคำขอ รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
 • การติดต่อประสานงาน ติดต่อกับสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • TOP
 • พนักงานดูแลและทำความสะอาดมีหน้าที่...

 • เปิด ปิดประตู หน้าต่างสำนักงาน ก่อนเวลาทำการ และหลังเวลาเลิกงานทุกวันทำการ
 • ดูแล ทำความสะอาดบริเวณอาคารด้านหน้าสำนักงาน ห้องทำงาน ห้องประชุม และห้องน้ำของสมาคมฯ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอทุกวัน
 • ดูแลรักษา ทำความสะอาดวัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของสำนักงานให้สามารถใช้การได้ตลอดเวลา
 • ดูแล เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด หลังจากเลิกงานแล้ว
 • ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่มอบหมาย
 •  

  HOME

  122 ถนนวงแหวนรอบ 2 ตำบลช้างเผือก
  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

  โทร 0 5322 0347 โทรสาร 0 5321 1985
  E-mail : spkcm122@cmtca.or.th