ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่***"สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีบริการที่เป็นเลิศ"

ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
(ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่)

วิสัยทัศน์ (VISION)

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีความมั่นคง
  ยั่งยืน และมีบริการที่เป็นเลิศ


พันธกิจ (MISSION)

  ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานสถานศึกษามีสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ อย่างทั่วถึง

  บริการและอำนวยความสะดวกสมาชิกและประสานการจัดเก็บ
  และนำส่งเงินสงเคราะห์ รายศพสมาชิกประจำเดือน

  บริการและอำนวยความสะดวกในการขอรับเงินค่าจัดการศพและหรือ
  เงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

  ดำเนินการจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาท
  ผู้ถึงแก่กรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคม

เป้าประสงค์ (GOAL)

  มวลสมาชิกมีความเชื่อมั่นในองค์กรได้รับการบริการที่ดีมีความประทับใจ
  ในการจัดสวัสดิการฌาปนกิจ และการให้บริการของสมาคม อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)

  พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรยกระดับและสร้างมาตรฐานการทำงาน ส่งเสริมการใช้ IT อย่างกว้างขวาง เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการกำหนดหน้าที่ มอบหมายงานให้ชัดเจน สามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกภารกิจ จัดระบบการบริการและการอำนวยความสะดวก ให้รวดเร็ว One Stop Service ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการพัฒนาโดยยึดตามนโยบายของสมาคม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อทุกรูปแบบ จัดสำนักงานเป็น E – Offic พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศ สื่ออุปกรณ์ จัดหาครุภัณฑ์ ซอร์ฟแวร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พอเพียงในการใช้งาน จัดการข้อมูลสมาชิก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จัดวางระบบเครือข่ายการเชื่อมโยง การใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก จัดทำและพัฒนาเวบไซท์ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องทำงาน ให้เหมาะสม ตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่นมีบรรยากาศที่เหมาะสม และเอื้อต่อการจัดสวัสดิการ จััดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นตามควรแก่กรณี
122 ถนนวงแหวนรอบ 2 ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร 0 5322 0347 โทรสาร 0 5321 1985
E-mail : spkcm122@cmtca.or.th