สพค. เชียงใหม่

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่

เป็นสวัสดิการทางสังคม ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ เป็นต้นมา ซึ่งหน่วยงานเดิมตั้งอยู่ที่สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเครือข่ายในการดำเนินกิจการของสมาคม ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบการบริหารตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ โดยการหลอมรวมหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดเข้าด้วยกัน ทำให้โครงสร้างการบริหารจัดการสมาคมฯเปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสมาคม รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างการบริหารงาน ข้อบังคับระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับภารกิจและโครงสร้างระบบการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สมาคมได้ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันสมาคม มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๑๒๒ ถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี(วงแหวนรอบสอง) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน.
follow me