...
มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายวิชาญ บุญถึง อายุ 84 ปี สังกัด สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยมี นางศรีนวล บุญถึง เกี่ยวข้องเป็น คู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพและเงินทำบุญ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางนางคำหน้อย ธีรวัชรินทร์ อายุ 93 ปี สังกัด สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ สมองฝ่อวัยชรา โดยมี นางปราณี ศรีอ้าย เกี่ยวข้องเป็น บุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพและเงินทำบุญ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางลมัย สรัสสมิต อายุ 73 ปี สังกัด สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ มะเร็งท่อน้ำดี โดยมี นาางกิตติภา อาทิตย์ เกี่ยวข้องเป็น บุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพและเงินทำบุญ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม อราวรรณ์ จันต๊ะหอมง อายุ 70 ปี สังกัด หน่วยกลาง ชำระผ่านธนาคาร ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ ปอดอักเสบติดเชื้อ โดยมี นายพรรคพงศ์ นามเทพ เกี่ยวข้องเป็น ผู้อุปการะ เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพและเงินทำบุญ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
วางหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายทวี สุทรารมณ์ลักษณ์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้ไปวางหรีดเคารพศพสมาชิกถึงแก่กรรม นายเจริญ เชาวน์ประยูร สังกัดหน่วยกลาง ณ วัดป่าแพ่ง อ.เมืองเชียงใหม่ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ด้วย

...
มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางปราณี ปั๋งจอมแปง อายุ 70 ปี สังกัด หน่วยกลาง ชำระผ่านธนาคาร ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ หัวใจล้มเหลวโดยมี น.ส.จริยา ปั๋งจอมแปง เกี่ยวข้องเป็น บุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพและเงินทำบุญ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางศรีทอง อาารีวงศ์ อายุ 102 ปี สังกัด หน่วยกลาง ชำระผ่านธนาคาร ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ อ่อนแรงวัยชรา โดยมี นางสุชาดา ดาวนส์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพและเงินทำบุญ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางเต็มดวง คำเมรุ อายุ 77 ปี สังกัด หน่วยกลาง ชำระผ่านธนาคาร ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ สมองฝ่อวัยชรา โดยมี นายประสงค์ คำเมรุ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพและเงินทำบุญ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางจันทร์ศรี ไชยกัณฑา อายุ 98 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ สมองฝ่อวัยชรา โดยมี น.ส.ลักขณา ไชยกัณฑา เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าทำบุญ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายสมหมาย แสงแก้ว อายุ 59 ปี สังกัดหน่วยกลาง ส.พ.ค. ชำระผ่านธนาคาร ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเนื่องจากจากตกที่สูง โดยมี น.ส.ลลิตา แสงแก้ว เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าทำบุญ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางจันจิรา นิลโขง อายุ 72 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ โดยมี นายศุภศิลป์ นิลโขง เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายมงคล กันจินะ อายุ 72 ปี สังกัด หน่วยกลาง หักบัญชีธนาคาร ถึงแก่กรรม โดยไม่ทราบสาเหตุ(ชราภาพ) โดยมีนางอุทยาน กันจินะ เกี่ยวข้องเป็นภรรยา เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิกถึงแก่กรรม นายวินัย หวันชัยศรี อายุ 79 ปี สังกัดบำนาญ เขต 1 ถึงแก่กรรมด้วย ทางเดินหายใจล้มเหลว โดยมีนางสายทอง หวันชัยศรี เกี่ยวข้องเป็นภรรยา เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางอุไร ปัญณวิชัย อายุ 94 สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยตายตามธรรมชาติ โดยมีนางชรินทร์ ปัญณวิชัย เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
วางหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายทวี สุทรารมณ์ลักษณ์ นายกสมาคมฯพร้อมด้วยนายถวิล นนทะธรรม นายปรีชา ศุภกาญจนพันธ์ุ อุปนายกสมาคมฯ นายจำลอง กิติศรี นายทะเบียน และผู้จัดการสมาคม ร่วมเคารพศพสมาชิก ส.พ.ค.ชื่อ นายวินัย หวันชัยศรี อายุ 81 ปี ณ วัดป่าแพ่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 17 เมษายน 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายมานิจ สุวรรณจักทร์ อายุ 72 สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งท่อน้ำดี โดยมี น.ส.นฤมล สุวรรณจักทร์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 17 เมษายน 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายสนั่น ศรีพราย อายุ 83 สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยปอดติดเชื้อ โดยมี ว่าที่ ร.ต.กิตติพงศ์ ศรีพราย เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายถนอม ชูรินทร สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยหัวใจล้มเหลวฉับพลัน โดยมี นางศรีวรรณ ชูรินทร เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม น.ท.เสมา แสงแก้ว สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอดระยะลุกลาม โดยมี นางพัชรา แสงแก้วง เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 9 เมษายน 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางชุ่มใจ จันธิมา สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยปอดติดเชื้อ โดยมี นางจียาพร เครือเทียนทอง เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 9 เมษายน 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม น.ส.แววดาว ไชยาคำ สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งลำไส้ โดยมี น.ส.วรรณวลี ไชยาคำ เกี่ยวข้องเป็นน้อง เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายสุพล คันธรส สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยสมองฝ่อวัยชรา โดยมี นางนงลักษณ์ ปัญญาเทียม เกี่ยวข้องเป็นน้อง เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
วางหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้ไปวางหรีดเคารพศพ นางละเอียด ดวงอินทร์ สังกัดบำนาญเขต 2 ณ วัดป่าแพ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม พระสำเร็จ ธัญญพันธ์ สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งหลอดอาหาร โดยมี นายภาคภูมิ ธัญญพันธ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายประสงค์ พูลผล สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งลำไส้ โดยมี น.ส.นิโลบล พูลผล เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายสมควร พรหมมารัตน์ สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยมี น.ส.ประมัย พรหมมารัตน์ เกี่ยวข้องเป็นน้อง เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายปรางค์ ฤกษ์ดี สังกัดส.พ.ป.ชม. เขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยมี นางมรกต อินต๊ะ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
วางหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายทวี สุทรารมณ์ลักษณ์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้ไปวางหรีดเคารพศพ นายมนชัย ชุ่มศิริ สังกัดหน่วยกลาง วัดสันใต้ ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ด้วย

...
วางหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายทวี สุทรารมณ์ลักษณ์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจำลอง กิติศรี นายทะเบียนสมาคมฯ และ นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้ไปวางหรีดเคารพศพนายแสวง กันจินะ อดีตกรรมการสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดบำนาญเขต 1 วัดสันกำแพงหลวง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางปรางจันทร์ สีเทา สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยสมองฝ่อวัยชรา โดยมี นายทรงยศ สีเทา เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางบัวเพ็ชร ยานะสาร สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยมี น.ส.พัชราพร ยานะสาร เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายอุ่นเรือน คำมาสาร สังกัดบำนาญเขต 5 ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราที่เกิดจากการเสื่อมของอวัยวะ โดยมี นายมานพ คำมาสาร เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายสิงห์ทร คำแสน สังกัดบำนาญเขต 6 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งตับ โดยมี น.ส.สุทินา คำแสน เกี่ยวข้องเป็นผู้อยู่ในอุปการะ เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางนิพรรณ สมบูรณ์ผล สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อในทางเดินน้ำดี โดยมี น.ส.เสาวลักษณ์ สมบูรณ์ผล เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางแก้วลูน สนินัด สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยภาวะสมองขาดออกซิเจน โดยมี น.ส.ณิชชาภัทร สนินัด เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สังกัดบำนาญมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นางบุษบา ยศราช เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายยุทธนา คันธวิธูร สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยมี นายภัททวัต คันธวิธูร เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 23 มกราคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายบุญศักดิ์ หลีกาญจนา อายุ 80 ปี สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยมี นางเกษศิรินทร์ จันทร์ศิริ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิกถึงแก่กรรม นายมานพ ถาคุณ อายุ 77 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอด โดยมี น.ส.กานต์มณี ถาคุณ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิกถึงแก่กรรม นายสุรภณ สิทธิสังข์ อายุ 69 ปี งกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด โดยมี นางพรรณิภา สิทธิสังข์ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 16 มกราคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิกถึงแก่กรรม นางแพรวพรรณ จินะโพธิ์ อายุ 60 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยมี นายอดุลศักดิ์ จินะโพธิ์ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 16 มกราคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิกถึงแก่กรรม นายประพันธ์ อรุณจิต อายุ 77 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมมะเร็งปอด โดยมี น.ส.วรรณวิภา อรุณจิต เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
สวัสดีปีใหม่ 2567

วันที่ 11 มกราคม 2567 คุณเพ็ญศิริ จันทร์ศรี นำกระเช้าของขวัญมามอบอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2567 แด่ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่

...
สวัสดีปีใหม่ 2567

วันที่ 10 มกราคม 2567 ตัวแทนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำกระเช้าของขวัญมอบอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2567 แด่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่

...
วางหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายถนัด ชวนประเสริฐ กรรมการสมาคม ร่วมวางหรีดและร่วมทำบุญเคารพศพนางภาวิบูลย์ อุ่นคำเมือง อายุ 87 ปี สังกัดบำนาญ เขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง ณ บ้าน 211 ม. 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิกถึงแก่กรรม นายพรชัย ขันทะนัส อายุ 76 ปี สังกัดบำนาญ เขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยมี นางรุจิรา เพ็ญวิจิตร เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิกถึงแก่กรรม นางภาวิบูลย์ อุ่นคำเมือง อายุ 87 ปี สังกัดบำนาญ เขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง โดยมี นายประเชิญ อุ่นคำเมือง เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 8 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายสนั่น พรหมวงศ์ อายุ 96 ปี สังกัดบำนาญ อ.บ.จ. ถึงแก่กรรมด้วยสมองฝ่อวัยชรา โดยมี นางศิวาพร อินต๊ะวงค์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 8 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายเมือง ตื้อยศ อายุ 74 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยความดันโลหิตสูง โดยมี นายชัยกิจ ตื้อยศ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
วางหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายกสมาคมฯพร้อมด้วยนายถวิล นนทะธรรม อุปนายกสมาคม และผู้จัดการสมาคม ร่วมวางหรีดและร่วมทำบุญเคารพศพ นายคณิต ไชยลังการ์ อายุ 68 ปี สังกัดบำนาญเขต 1 อดีต ผอ.รร.เชิงดอยสะเก็ดศึกษา ณ บ้านเลขที่ 60 หมู่ 5 บ้านป่าเหมือด ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 3 มกราคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายสนิท อินต๊ะแก้ว อายุ 69 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยสมองฉีกขาดจากการจราจรทางบก โดยมี นายเสฏฐวิทย์ อินต๊ะแก้ว เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 ม.ค. 2567 นายเจตย์ สะสะรมณ์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ นายอำนวย จันทิมา กรรมการฯ นางอ้อยทิพย์ รุณผาบ เหรัญญิกฯ ได้ประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคมฯ และการรับสมัครสมาชิก ส.พ.ค. และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมประจำเดือนของคณะครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้รับการต้อนรับจาก นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะผู้บริหารทุกฝ่ายและคณะครู เป็นอย่างดียิ่ง เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อหาสมาชิกเพิ่มขึ้น

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางแสงจันทร์ บัวลอยลม อายุ 69 ปี สังกัดหน่วย สพป.ชม. เขต1 ถึงแก่กรรมด้วยปอดอักเสบติดเชื้อ โดยมี นายธีรพงษ์ บัวลอยลม เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางกาญจนา บัวระวงศ์ อายุ 87 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยตายตามธรรมชาติ โดยมี นายอรรถกร บัวระวงศ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
เคารพศพสมาชิกและร่วมทำบุญ

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายกสมาคมฯได้มอบหมายให้ผู้จัดการพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมวางหรีดและร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม นางจิตราภิรมย์ จิตตะยโสธร ณ ศาลา 5 วัดลัฏฐิวัน(วัดพระนอนขอนตาล)อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

...
มอบเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

นที่ 26 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางจันทร์เพ็ญ ไข่คำ อายุ 79 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยเลือดออกในเยื่อหุ้มหัวใจ โดยมี นายบุญเลิศ ไข่คำ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางจิตราภิรมย์ จิตตะยโสธร อายุ 71 ปี สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งปอด โดยมี นายบรรเทิง จิตตะยโสธรเกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
สวัสดีปีใหม่ 2567

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ประชุมประจำเดือนธันวาคม คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ นำกระเช้าของขวัญมอบอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2567 แด่ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางศรีนวล เนรังษี อายุ 95 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยสมองฝ่อวัยชรา โดยมี นายอัศวิน เนรังษี เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายมนัส คำดี อายุ 88 ปี สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยระบบการหายใจล้มเหลว โดยมี พ.ญ.มนมกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายสุชัย พันธุ์จิรา อายุ 76 ปี สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยภาวะตับวาย โดยมี น.ส.เบญจมาพร พันธุ์จิรา เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายทองอินทร์ ปัณนะพงษ์ อายุ 87 ปี สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยปอดอักเสบติดเชื้อ โดยมี นายใจชาย ปัณนะพงษ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นางศรีวิไล จินดากูล เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายกมล ทวีชัย อายุ 64 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยไตวาย โดยมีน.ส.ภาสินี ทวีชัย เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
สวัสดีปีใหม่ 2567

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม นำกระเช้าของขวัญมามอบอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2567 แด่ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายโสภณ เชาวน์ลักษณ์ อายุ 75 ปี สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยมีนายวีรพล เชาวน์ลักษณ์ เกี่ยวข้องเป็นน้อง. เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางจันทร์สม กันทวงศ์ อายุ 73 ปี สังกัดบำนาญ เขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โดยมีนายสุชน สินชัยกิจ เกี่ยวข้องเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางฟองแก้ว สิทธิโรจนกุล อายุ 85 ปี สังกัดโรงเรียนเอกชน ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะรุนแรง โดยมีนายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางวันเพ็ญ ชื่นจิตร อายุ 72 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งต่มน้ำเหลือง โดยมีว่าที่ ร.ท.ภาสกร ชื่นจิตร เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายสุทัศน์ ทองดี อายุ 76 ปี สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยวัณโรคปอด โดยมีนางลำจวน ประธานราษฎร์ เกี่ยวข้องเป็นน้อง เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางศรีวรรณ เรือนปัญญ อายุ 73ปี สังกัดบำนาญเขต 6 ถึงแก่กรรมด้วยปอดติดเชื้อรุนแนง โดยมีนายสีทอน เรือนปัญญ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายทินกร ก้าวหน้า อายุ 70 ปี สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยโรคเลือดออกในสมอง โดยมีนางพรศรี ก้าวหน้า เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางแสงจันทร์ กองบุญ อายุ 80 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยสมองฝ่อวัยชรา โดยมีนายจิรวัฒน์ หล่อสุวรรณ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายธนาวิทย์ เร่งเร็ว อายุ 37 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด โดยมีนางอำพรรณ เร่งเร็ว เกี่ยวข้องเป็นมารดา เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางแดง ศรีจันตา อายุ 62 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งสมองระยะแพร่กระจาย โดยมีนางวิยะดา วงศ์กมลสกุล เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางจินดา ชมภูรัตน์ อายุ 94 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยปอดอักเสบติดเชื้อ โดยมีนายปานเทพ ชมภูรัตน์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายวีระพันธ์ ศรีวิรัตน์ อายุ 73 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยสันนิษฐานเสียชีวิตจากเลือดออกในสมอง โดยมีนางนิตยา ศรีวิรัตน์ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายสุธีร์ ไชยวงศ์ อายุ 75 ปี สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยมีนายเมศวร์ยุทธ์ ไชยวงศ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายสุวิทย์ เจริญทรัพย์ อายุ 80 ปี สังกัดบำนาญ ส.พ.ม.เชียงใหม่ ถึงแก่กรรมด้วยสันนิษฐานเสียชีวิตจากปอดอักเสบติดเชื้อจากการบาดเจ็บ โดยมีนางสุดสายใจ เจริญทรัพย์ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางพวงพรรณ ประกอบของ อายุ 90 ปี สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถึงแก่กรรมด้วยเส้นเลือดในสมองตีบหรือตัน โดยมีนางรัตนาพรรณ ประกอบของ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจ ณ โอกาสนี้ (ได้รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายศิริชัย พฤติยะนันต์ อายุ 74 ปี สังกัดบำนาญ ส.พ.ม.เชียงใหม่ ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งปอด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นางศศิธร พฤติยะนันต์ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางศรีเธยร ศักดินานนท์ อายุ 83 ปี สังกัดบำนาญ เทศบาล ถึงแก่กรรมด้วยปอดติดเชื้อ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นางลดาวัลย์ สุวรรณมาศ เกี่ยวข้องเป็นพี่ เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางจันทร์ทา ทิพละ อายุ 92 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งปอด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นายสาคร ทิพละ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม ร.ต.ต.สุชาติ วรรณภีร์ อายุ 81 ปี สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยโรคประจำตัว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยมี น.ส.ชนกพรรณ วรรณภีร์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
วางหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายทวี สุทรารมณ์ลักษณ์ นายกสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ได้ไปวางหรีดและร่วมทำบุญสมาชิกที่ถึงแก่กรรม น.ส.ประพิณศิริ อินทธิรา อดีตศึกษานิเทศก์ ณ วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และแนะนำการรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางบุญศรี นาคเสน อายุ 89 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยสมองฝ่อวัยชรา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นางพูลย์ นาคเสน เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางศรีออน เล็กปัญญาโรจน์ อายุ 80 ปี สังกัดหน่วยบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยการติดเชื้อบริเวณท่อนำไข่และกระแสเลือด เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นายดวงแก้ว เล็กปัญญาโรจน์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายพิพัฒน์ รินคำ อายุ 69 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยความดันโลหิตร่วมกับโรคแทรกซ้อน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นางชมัยพร ขันคำ เกี่ยวข้องเป็นผู้อุปการะ เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางศรีวิไล จินดากูล เจ้าหน้าที่การเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายวิจิตร สายศิลป์ อายุ 82 ปี สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นางบัวคำ สายศิลป์ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางบัวเรียว ทิพยมณฑล อายุ 96 ปี สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยตายตามธรรมชาติ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นายอดิศร ทิพยมณฑล เกี่ยวข้องเป็นผู้อุปการะ เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางพิกุล จันเจอร์ อายุ 49 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยปอดบวมน้ำ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นายประสงค์ จันเจอร์ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายสว่าง ศรีคงยศ อายุ 88 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นางอัจฉรา ศรีคงยศ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
เคารพศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายมนตรี เรือนเงิน เจ้าหน้าที่ของสมาคม ได้ร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรมนางจีระพรรณ พลอินทร์ อายุ 92 ปี ณ วัดฟ้าฮ่าม ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางเพ็ญจันทร์ สุวรรณบุตร อายุ 72 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งรังไข่ระยะแพร่กระจาย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 โดยมี น.ส.เมทินี สันคนาภรณ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญ

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายชาย แสงจันทร์ทิพย์ อายุ 68 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งตับอ่อน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 โดยมี นางภาวินีย์ แสงจันทร์ทิพย์า เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญ

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นางศรีวิไล จินดากูล เจ้าหน้าที่การเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายสัมพันธ์ สุทธปรีดา อายุ 77 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 โดยมี นางภัทราวรรณ สุทธปรีดา เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
เคารพศพและร่วมทำบุญสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายพงษ์ชัย คำเมรุ ตัวแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา และพวงหรีด สมาชิกถึงแก่กรรม นายเกรียงไกร บุญเรือนยา อายุ 70 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อในกระแสเลือด เสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม น.ส.สมบูรณ์ วิเทศ อายุ 67 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยกระดูกสันหลังส่วนคอได้รับการบาดเจ็บจากการจราจร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยมี นายปรีชา วิเทศ เกี่ยวข้องเป็นน้อง เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางมันทนา สมณะ อายุ 75 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยภาวะขาดอากาศหายใจจากการสำลัก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 โดยมี นายวสันต์ สมณะ เกี่ยวข้องเป็นน้อง เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายสำราญ ปัญญา อายุ 64 ปี สังกัดหบำนาญเขต 3 ถึงแก่กรรมด้วยตายจากการเจ็บป่วยที่ไม่แน่ชัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 โดยมี นางกิ่งดาว ปัญญา เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม นายพรหมมา บุญเรืองอายุ 73 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยเลือดแผลกดทับติดเชื้อที่บริเวณสะโพกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 โดยมี นางจันทร์ฟอง บุญเรือง เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม นางทองใบ พวกอินแสงอายุ 75 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงแก่กรรมด้วยเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 โดยมี นายสุชาติ แสนวงศ์ เกี่ยวข้องเป็นผู้อุปการะ เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม นางเพ็ญ หน่อศรี อายุ 82 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยไตอักเสบเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 โดยมี นายประสิทธิ์ หน่อศรี เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม นางบัวเขียว กุลสัมพันธมิตรอายุ 77 ปี สังกัดส.พ.ป.ชม.เขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยขาขาดเลือดรุนแรง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยมี นางมณทิรา ตรีวงศ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม นายเรืองเดช ธโนปจัยอายุ 70 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยปอดติดเชื้อเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566โดยมี น.ส.ลักษณาา ธโนปจัย เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่มอบเงินค่าทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม นายไพฑูรย์ กิติชัยชนานนท์ อายุ 76 ปี สังกัดบำนาญ ม.แม่โจ้ ถึงแก่กรรมด้วยเส้นเลือดในสมองตีบ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 โดยมี นายยุทธนา กิติชัยชนานนท์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางจันทนา บุญมา อายุ 88 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 โดยมี น.ส.วรางคณา บุญมา เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม นายธานินทร์ คำฟู อายุ 77 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่าง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 โดยมี นางแสงเดือน คำฟู เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
ประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ กัยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทวี สุทรารมณ์ลักษณ์ นายกสมาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินกิจการสมาคมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เพื่อรับทราบผลการดำเนินกิจการของสมาคมในรอบเดือนที่ผ่านมา พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัว พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสมาคมใหม่ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางสมบูรณ์ กันธิยะอายุ 70 ปี สังกัดหน่วยบำนาญ เขต 6 ถึงแก่กรรมมะเร็งระยะแพร่กระจาย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 โดยมี พระจักรพันธ์ กันธิยะ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่มอบเงินค่าร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม นายไพศาล อินทรสูต อายุ 94 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566โดยมี น.ส.คณิตา อินทรสูต เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางมาลี โรจนวรานนท์ อายุ 62 ปี สังกัดหน่วย ส.พ.ม.เชียงใหม่ ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 โดยมี นายหัสนัยน์ โรจนวรานนท์ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
เคารพศพและร่วมทำบุญสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

นางกัญญาวีร์ ศรีสุข กรรมการ ส.พ.ค.เป็นตัวแทน ส.พ.ค.วางหรีดเคารพศพและร่วมทำบุญ นางบัวลอม จิโน สมาชิกส.พ.ค. อำเภอแม่ออน 20/9/66

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายกนกรัตน์ โลหนันทน์อายุ 85 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยมี น.ส.นงรัตน์ โลหนันทน์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่มอบเงินค่าร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม นางมยุรี สุขสมพนารักษ์อายุ 63 ปี สังกัดหน่วยบำนาญ เขต 6 ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งไขกระดูก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 โดยมี น.ส.สาวิตรี สุขสมพนารักษ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม นายพันธ์ สมรินทร์อายุ 74 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยเเส้นเลือดตีบ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 โดยมี น.ส.จุฑามาศ สมรินทร์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรมนางศุภวรรณ ไชยวงค์อายุ 68 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยเลือดออกในสมอง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566โดยมี น.ส.วนัสนันท์ เจริญทรัพย์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางจิตราภรณ์ ธัญญารักษ์ อายุ 83 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยป่วยติดเตียงร่วมกับชราภาพ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 โดยมี นายสมภพ ธัญญารักษ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางอโณทัย ประดิษฐ์ผล อายุ 85 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยอัลไซเมอร์ระยะสุดท้าย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 (อยู่ต่างประเทศ) โดยมี นายกมล จันทนาคม ประดิษฐ์ผล เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายอรุณ อินทะวงค์ อายุ 65 ปี สังกัดหน่วยสพป.ชม.เขต 3 ถึงแก่กรรมด้วยเบาหวาน เมื่อวันที่ 11กันยายน 2566 โดยมี นายรณชัย โถดอก เกี่ยวข้องเป็นผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
เคารพศพและร่มทำบุญสมาชิกถึงแก่กรรม

วันนี้ 11 กันยายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมและนายมนตรี เรือนเงิน เจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนคณะกรรมการสมาคมร่วมวางหรีดและทำบุญศพท่านภูสิทธิ์ พัฒน์ต้นโชติ(พรมตัน)ที่วัดเจดีย์หลวง พร้อมแนะนำการรับเงินค่าจัดการศพกับทายาท ครับ

...
ประชุมพิจารณายกร่างระเบียบสมาคม

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณายกร่่างระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับฉบับใหม่ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องวัตถุประสงค์และเจตนารมย์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างแท้จริง

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 4 กันยายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม พ.อ.อ.สมพล จันทนาคม อายุ 73 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อรุนแรงจากติดเชื้อถุงน้ำดี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยมี นางภัทราวดี จันทนาคม เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางสม อินต๊ะแก้ว อายุ 94 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยสมองฝ่อวัยชรา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 โดยมี นางรัตนา ศิรินิรันดร์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
ผู้แทนนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจฯมาเยี่ยม

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้แทนายทะเบียนประจำท้องที่เทศบาลนครเชียงใหม่ มาเยี่ยมสำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหายข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามข้อบังคับฉบับใหม่ของสมาคม และให้คำแนะนำต่างๆ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและดำเนินกิจการของสมาคมเป็นอย่างยิ่ง โดยมีนายกสมาคม อุปนายก กรรมการ และผู้จัดการให้การต้อนรับ สมาคมจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม นายบุญส่ง ชัยยอง อายุ 84 ปี สังกัดบำนาญเขต 3 ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566โดยมี น.ส.อาภรณ์ ชัยยอง เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม นางทา ตาคำ อายุ 94 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยความดันโลหิตสูง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยมี นางนุช ตาคำ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม นางเครือวัลย์ ถาวราคม อายุ 88 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยเส้นเลือดตีบในสมอง ความดันสูง ป่วยติดเตียงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 โดยมี นางนิตยาภรณ์ ปิ่นตาเปี้ย เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางสุดสงวน ศรีวิชัย อายุ 99 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยสมองฝ่อวัยชราเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 โดยมี นายวรทัศน์ ศรีวิชัย เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม นายวีระ มะลิปะทินอายุ 63 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งปอด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 โดยมี น.ส.เฟื่องฟ้า มะลิปะทิน เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม นาทวี ศรีสุวรรณ อายุ 86 ปี สังกัดหน่วยบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 โดยมี นางเยาวนิตย์ เด่นนะดา เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม นางคำ น้อยอ้าย อายุ 63 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยไตวายเรื้อรังเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายพงศ์ชัยกร พรมตัน เกี่ยวข้องเป็นผู้อุปการะ เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาสมาชิกถึงแก่กรรม นางเจริญ สิทธิพานิช อายุ 86 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งลำไส้เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 โดยมี นางสุภาพ สิทธิพานิช เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางธิดา ราชจินดา อายุ 79 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งลำไส้ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 โดยมี นางขวัญชนก จันทร์แจ่ม เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายประดิษฐ์ อินธิไชย อายุ 66 ปี สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกับภาวะความดันโลหิตต่ำ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี นางมาลี อินธิไชย เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายสุชาติ สุตันตานนท์ อายุ 75 ปี สังกัดบำนาญเขต 6 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้าย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 โดยมี น.ส.อุทัยรัตน์ สุตันตานนท์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายเรืองฤทธิ์ อภิวงค์ อายุ 67 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งปอดและต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 66 โดยมี นายอัตถสิทธิ์ อภิวงค์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางบัวเทพ เรืองสวัสดิ์ อายุ 91 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 66 โดยมี นางมณีรัตน์ ศิริฤทธิ์ไกร เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางขันแก้ว สายบุญ อายุ 72 ปี สังกัดหน่วยบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยภาวะช็อคจากการติดเชื้อ เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 66 โดยมี นายบุญมี สายบุญ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

21 กรกฎาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ นางสมพร สมสาย สมาชิกส.พ.ค.อายุ 88 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยปอดติเชื้อ โดยมี นางรักชนก สมสาย เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงิน ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

18 กรกฎาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ส.พ.ค.นายยุพิน บุญปามะ อายุ 70 ปี สังกัดบำนาญเขต 6 ถึงแก่ความตายด้วยหลอดเลือดในสมองแตกจากภาวะตวามดันโลหิตสูง โดยมี นางยภูดิศ พญามงคล เกี่ยวข้องเป็นน้อง เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

12 กรกฎาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ส.พ.ค. นายสมศักดิ์ กัลยาวงค์ อายุ 75 ปี สังกัดหน่วยกลาง ที่ถึงแก่กรรมด้วยหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โดยมี นางประกาย กัลยาวงค์ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงิน ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

12 กรกฎาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญสมาชิก ส.พ.ค. นางตุมมา อินเสาร์ อายุ 97 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อในกระแสเลือดโดยมีนางฟองจันทร์ อินก้อน เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงิน ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

11 กรกฎาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. สมาชิกถึงแก่กรรม สมาชิกถึงแก่กรรม นายธานี พาศิริ อายุ 59 ปี สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยฝีในตับและติดเชื้อในกระแสเลือด โดยมี นางสุวณีย์ พาศิริ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพ

7 กรกฎาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินร่วมทำบุญพิธีกรรมทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางเครือวัลย์ สามารถ อายุ 75 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยภาวะศรีษะกระแทกอย่างรุนแรง โดยมี น.ส.ศุภลักษณ์ สามารถ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

5 กรกฎาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. สมาชิกถึงแก่กรรม สมาชิกถึงแก่กรรม นายเจริญ ติ๊บใจ อายุ 68 ปี สังกัดบำนาญเขต 5 ถึงแก่กรรมด้วยเส้นเลือดสมองตีบ โดยมี นางสุพรรณ ติ๊บใจ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

5 กรกฎาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. สมาชิกถึงแก่กรรม สมาชิกถึงแก่กรรม นางฉลวย กันสุวรรณ์ อายุ 87 ปี สังกัดบำนาญเขต 6 ถึงแก่กรรมด้วยภาวะเลือดออกในสมอง โดยมี นายสุรพงษ์ กันสุวรรณ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

5 กรกฎาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. สมาชิกถึงแก่กรรม สมาชิกถึงแก่กรรม น.ส.จินดา มณีกุล อายุ 82 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยตายบาดเจ็บทางสมองจากจราจร โดยมี นางวรรณภา มั่นเหมาะ เกี่ยวข้องเป็นผู้อุปการะ เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพ

4 กรกฎาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินมอบเงินร่วมทำบุญพิธีกรรมทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายประจักษ์ คงวิทย์ อายุ 82 ปี สังกัดบำนาญเขต1 ถึงแก่กรรมด้วยตายตามธรรมชาติ (ชราภาพ) โดยมี น.ส.นิลลักษณ์ คงวิทย์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพ

4 กรกฎาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. สมาชิกถึงแก่กรรม นายสุรพันธ์ ปัญญาเทียม อายุ 71 ปี สังกัดบำนาญเขต1 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งปอด โดยมี นางจิราธิวัฒน์ ขันธรรม เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพ

27 มิถุนายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. สมาชิกถึงแก่กรรม นายสุทิน ร่มเย็น อายุ 78 ปี สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยปอดติเชื้อโควิด-19 โดยมี นายภาณุวัชร ร่มเย็น เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

26 มิถุนายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. สมาชิกถึงแก่กรรม นายสว่าง เขื่อนคำ อายุ 85 ปี สังกัดบำนาญเขต 3 ถึงแก่กรรมด้วยลิ้นหัวใจรั่ว โดยมี นางไพรินทร์ มังษา เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

22 มิถุนายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญพิธีกรรมทางศาสนาสมาชิก นางสาวชวการ ขัติครุฑ อายุ 58 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย โดยมี นางมนทกานติ์ อุนนะนันทน์ เกี่ยวข้องเป็นน้อง เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

21 มิถุนายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายหว่าง เลาลี อายุ 72 ปี สังกัดบำนาญเขต 3 ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา โดยมี นายธนาดุล เลาลี เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

21 มิถุนายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายทำนุ รัตนันต์ อายุ 79 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยสมองฝ่อวัยชรา โดยมี นายกิติพงศ์ ฤษิตนรเเศรษฐ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

16 มิถุนายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางแสงหล้า อินทชัย อายุ 75 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งเต้านมระยะรุกราม โดยมี นายศุภเชษฐ์ ปรีวัฒนานันท์เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

16 มิถุนายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นายอานนท์ สมวงศ์ อายุ 76 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยปอดอักเสบติเชื้อ โดยมี นายอัครเดช สมวงศ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

1 มิถุนายน 2566 นางศรีวิไล จินดากูล เจ้าหน้าที่การเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นางผัด วังชิ้น อายุ 69 ปี สังกัดส.พ.ป.ชม. เขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยมี นางสงกรานต์ พิพัฒน์หฤทัยกุล เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

1 มิถุนายน 2566 นางศรีวิไล จินดากูล เจ้าหน้าที่การเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นายบุญทรวง สายเกิด อายุ 71 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยชราภาพ โดยมี นางปัณยตา สุริยะวงค์วรรณ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

30 พฤษภาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นางจันทร์เพ็ญ จันทร์คำอ้าย อายุ 63 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยเลือดออกในทางเดินอาหารปริมาณมาก โดยมี นายสัมพันธ์ จันทร์คำอ้าย เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

25 พฤษภาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายไมตรี จันทร์คง อายุ 68 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยตามธรรมชาติ โดยมี นางสุทธิดา จันทร์คง เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

22 พฤษภาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าร่วมทำบุญพิธีกรรมทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางอรทัย โพธิยา อายุ 84 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยภาวะพร่องออกซิเจน โดยมี นางพรรณนฤมิตร ชาติตระกูล เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

22 พฤษภาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นายทัศน์ ปันตาติ๊บ อายุ 70 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยบาดเจ็บศรีษะรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร โดยมี นายสุกิจ ปันตาติ๊บ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

8 พฤษภาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางมยุรี ศรีตรัยรัตน์ อายุ 63 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งปากมดลูก โดยมี นายนพดล ศรีตรัยรัตน์ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

25 เมษายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางสุใจ วุฒิการณ์ อายุ 63 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โดยมี นายกิติศักดิ์ วุฒิการณ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

18 เมษายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายแสวง ธรรมตา อายุ 76 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยสมองฝ่อวัยชรา โดยมี นางศรีนวล ธรรมตา เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพแลร่วมทำบุญ

18 เมษายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นายทองอินทร์ อนุพันธ์พงศ์ อายุ 73 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งปอด โดยมี นางทิพาพร อิสระธนาชัยกุล เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
วางหรีดเคารพศพสมาชิก ส.พ.ค.ถึงแก่กรรม

คณะกรรมการ ส.พ.ค.เชียงใหม่ นำโดยท่านทวี สุทรารมณ์ลักษณ์ อุปนายกทำการแทนนายกสมาคม ท่านยอดยิ่ง ไชยวงค์ กรรมการ และนายเจตต์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคม ร่วมวางหรีดนางประภา คำจม สมาชิก ส.พ.ค. ซึ่งเป็น ภรรยาของอาจารย์ไชยนต์ คำจม วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดป่าแพ่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอจงไปสู่สุคติสัมปรายภพด้วยเทอญ

...
มอบเงินยค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

7 เมษายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางคำ หลุยบุญเป็ง ปันต๊ะทา อายุ 89 ปี สังกัดบำนาญเขต 5 ถึงแก่กรรมด้วยสมองฝ่อวัยชรา โดยมี นายแสวง หลุยบุญเป็ง เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและราวมทำบุญ

4 เมษายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายประหยัด สมฤทธิ์ อายุ 73 ปี สังกัดบำนาญเขต 3 ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยมี นายบรรยงค์ สมฤทธิ์ เกี่ยวข้องเป็นน้อง เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

4 เมษายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นายนพดล เพ็ชรวิเศษ อายุ 65 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งตับอ่อนระยะลุกลาม โดยมี นางกรรณิกา เพ็ชรวิเศษ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

4 เมษายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นางประภา คำจม อายุ 70 ปี สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยโรคพาร์กินสัน โดยมี นายไชยยนต์ คำจม เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

28 มีนาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นายสยาม สุวรรณชื่น อายุ 70 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยเลือดออกในสมอง โดยมี นางประคอง สุวรรณชื่น เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕

สพค.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พิจารณารับรองงบดุล อนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเคิมข้อบังคับ เลือกตั้งกรรมการดำเนินกิจการสมาคม และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

7 มีนาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นางสาวสมใจ สุขสามัคคี อายุ 87 ปี สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยเส้นเลือดตีบที่ก้่านสมอง โดยมี นายวีระพันธุ์ สุขสามัคคี เกี่ยวข้องเป็นน้อง เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

3 มีนาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการร่วมทำบุญพิธีกรรมทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นายเจริญ สันป่าแก้ว อายุ 84 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยไตวาย โดยมี นางสาวณภัทร สันป่าแก้ว เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

3 มีนาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นายกรีฑา แก้ววิเชียร อายุ 81 ปี สังกัดบำนาญ เทศบาล ถึงแก่กรรมด้วยไตวายเรื้อรัง โดยมี นางวรรณี แก้ววิเชียร เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

27 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นางสาวธนพร อนุพันธุ์ อายุ 69 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยมี นางสาวถมพร อนุพันธุ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

23 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าทำบุญพิธีกรรมทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางนิลุบล กุลสุ อายุ 75 ปี สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อในกระแสเลือดเฉียบพลัน โดยมี นายศุภฤกษ์ กุลสุ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

23 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางคำปัน ยศปัน อายุ 87 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยลำไส้อุดตัน โดยมี นางสาวบุษบา ยศปัน เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

21 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางลัดดา วงษ์พานิช อายุ 81 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19 โดยมี นางอรัญญา พลนาค เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญมอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

21 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางลัดดา วงษ์พานิช อายุ 81 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19 โดยมี นางอรัญญา พลนาค เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

20 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางอนันต์ ณาระศักดิ์ อายุ 69 ปี สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยเส้นเลือดตีบในสมอง โดยมี นายณเรนทร์ ณาระศักดิ์ เกี่ยวข้องเป็นน้อง เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

20 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางศรีพูน สุแก้ว ปันต๊ะทา อายุ 76 ปี สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย โดยมี นายรชนิภาส สุแก้วสมัครธำรงไทย เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

9 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นางบุญศรี อุปนันท์ อายุ 90 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยตายภาวะสมองเสื่อม โดยมี นายโสภณ อุปนันท์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

9 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าพวงหรีดและพิธีกรรมทางศาสนา สมาชิกถึงแก่กรรม นางบัวกวน ณ ลำพูน อายุ 90 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยตายตามธรรมชาติ โดยมี นายวรกิต ณ ลำพูน เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

3 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าร่วมทำบุญ สมาชิกถึงแก่กรรม นายอุดม ณ น่าน สว่างทิศ อายุ 70 ปี สังกัดบำนาญสพม.เชียงใหม่ ถึงแก่กรรมด้วยเลือดออกบริเวณก้านสมอง โดยมี นางมาลี ณ น่าน เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

3 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นางกุญช์กานต์ สว่างทิศ อายุ 71 ปี สังกัดบำนาญเขต 3 ถึงแก่กรรมด้วยปอดอักเสบติดเชื้อ โดยมี น.ส.วรัฏฐา อินทะนิล เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
วางหรีดเคารพศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 2 ก.พ.66 ท่านทวี สุทรารมณ์ลักษณ์ อุปนายกสมาคมรักษาการนายกสมาคม ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมท่านถวิล นนทะธรรม อุปนายก และผู้จัดการ ได้ไปวางหรีดเคารพศพท่านรองเฉลิมศักดิ์ ธนะชัยขันธ์ ณ วัดใหม่ชลประทาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

1 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นายวิธัญญา วีแสงสี อายุ 76 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งปอด โดยมี นางจันทร์ศรี วีแสงสี เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

31 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นางเกษมสุขง กันไชยคำ อายุ 80 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราร่วมกับเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยมี นางปรียาภรณ์ ฤทธิ์ชุมพล เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

31 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นางประเทือง สุวรรณ อายุ 86 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา โดยมี นาคนองเดช สุวรรณ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

30 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นายบุญธรรม ตาปัน อายุ 70 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน โดยมี นางวรรณี ตาปัน เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

30 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นายปกรณ์ ไชยแสน อายุ 78 ปี สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยมี นางผ่องมณี ไชยแสน เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

20 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท สมาชิกถึงแก่กรรม นายดวงดี คำดา อายุ 94 ปี สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยตายตามธรรมชาติ โดยมี นางสาววันพญา คำดา เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

17 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางสมหมาย มาทฤทธิ์ อายุ 75 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยปอดติดเชื้อ ภาวะหัวใจล้มเหลว โดยมี นายสุวิทย์ มาทฤทธิ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

17 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายอุ่นใจ วรรณลังกา อายุ 97 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยไตวาย โดยมี นางสมร ต๊ะคำ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

12 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม พ.อ.ชัยวัฒน์ ฉัตรทอง อายุ 70 ปี สังกัดบำนาญเขต 2 ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย โดยมี นางประนอม ฉัตรทอ เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

12 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายกฤษณ์ชัย บุญไทย อายุ 75 ปี สังกัดหน่วยกลาง ถึงแก่กรรมด้วยปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด 19 โดยมี นางสุพรทิพย์ บุญไทย เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

11 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายจันทร์แก้ว ปันต๊ะทา อายุ 80 ปี สังกัดบำนาญเขต 5 ถึงแก่กรรมด้วยปอดอักเสบ โดยมี นางมีนา ปันต๊ะทา เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญ

11 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายทองอินทร์ กัญชนะ อายุ 91 ปี สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยภาวะสมองทำงานผิดปกติจากการขาดออกซิเจนหรือขาดเลือด โดยมี นายมารุต กัญชนะ เกี่ยวข้องเป็นผู้อุปการะ เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

11 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นายสวัสดิ์ ใจทอง อายุ 74 ปี สังกัดบำนาญเขต 4 ถึงแก่กรรมด้วยปอดอักเสบติดเชื้อ โดยมี นางสุพินธิ์ ใจทอง เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
วางหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

นายยอดยิ่ง ไชยวงค์ เป็นตัวแทนของคณะกรรมการ มาวางเคารพศพนายอุดม แย้มนิ่มนวล สมาชิกบำนาญเขต 4 อ.สันป่าตอง ณ วัดกิ่วแลหลวง อ. สันป่าตอง

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

6 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางบุญทอง ชิงชัย อายุ 74 ปี สังกัดบำนาญ อ.บ.จ. ถึงแก่กรรมด้วยสงสัยเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น โดยมี น.ส.จารุวรรณ ชิงชัย เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

5 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม น.ส.เฉลิมศรี อัมพร อายุ 67 ปี สังกัดบำนาญ ส.พ.ม. ถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในสมอง โดยมี นายเขมวัฒน์ อัมพร เกี่ยวข้องเป็นผู้อุปการะ เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

5 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางต่อม ปันจันทร์ อายุ 95 ปี สังกัดบำนาญเขต 5 ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราที่เกิดจากการเสื่อมของอวัยวะ โดยมี นายเชาว์ร์ ปันจันทร์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

3 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โดยผ่านระบบ KTB Corporate Onlin สมาชิกถึงแก่กรรม นางอุบลศรี คะเณย์ อายุ 68 ปี สังกัดบำนาญเขต 1 ถึงแก่กรรมด้วยติดเชื้อโควิด 19 โดยมี นายอัษฎาวัชร์ คะเณย์ เกี่ยวข้องเป็นบุตร เป็นผู้รับเงินค่าจัดการศพ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ (รับอนุญาตเผยแพร่ได้)

...
ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ สพค.เชียงใหม่จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ณ ห้องสุพัตรา โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการฌาปนกิจ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอิทธิชัย รักษานุวงศ์ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมาเป็นวิทยากร และนางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุม


ประกาศ

 • แจ้งยอดสมาชิก ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ หักเงิน ณ ที่จ่ายเดือน มิถุนายน 2567 , 04/06/2567
 • ประกาศจำหน่ายและแสดงรายละเอียดสมาชิก เดือน มิถุนายน 2567 , 04/06/2567
 • ประกาศจำหน่ายและแสดงรายละเอียดสมาชิก เดือน พฤษภาคม 2566 , 03/05/2567
 • เปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีเงินสงเคราะห์ ส.พ.ค.เชียงใหม่ , 03/10/2566
 • ประกาศรับสมัครสมาชิก ส.พ.ค. , 03/07/2566
 • การตรวจสอบสมาชิกภาพ ส.พ.ค.เชียงใหม่ , 29/03/2566

 • ประชาสัมพันธ์

 • , 21/11/2566
 • ชำระเงนผ่านธนาคาร , 09/10/2566
 • การเปลี่ยนชื่อบัญชีเงินสงเคราะห์ ส.พ.ค.เชียงใหม่ , 03/10/2566
 • ประกาศรับสมัครสมาชิก ส.พ.ค. , 03/07/2566
 • ขอความร่วมมือสมาชิก , 12/09/2565
 • เชิญแอดไลน์สมาคม , 24/08/2565
 • การจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว , 12/08/2565