สพค. เชียงใหม่

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ (ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่

วิสัยทัศน์ (VISION)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีบริการที่เป็นเลิศ

พันธกิจ (MISSION)

ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานสถานศึกษามีสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ อย่างทั่วถึง บริการและอำนวยความสะดวกสมาชิกและประสานการจัดเก็บ และนำส่งเงินสงเคราะห์ รายศพสมาชิกประจำเดือน บริการและอำนวยความสะดวกในการขอรับเงินค่าจัดการศพและหรือ เงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ดำเนินการจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาท ผู้ถึงแก่กรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคม

เป้าประสงค์ (GOAL)

มวลสมาชิกมีความเชื่อมั่นในองค์กรได้รับการบริการที่ดีมีความประทับใจ ในการจัดสวัสดิการฌาปนกิจ และการให้บริการของสมาคม อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรยกระดับและสร้างมาตรฐานการทำงาน ส่งเสริมการใช้ IT อย่างกว้างขวาง เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการกำหนดหน้าที่ มอบหมายงานให้ชัดเจน สามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกภารกิจ จัดระบบการบริการและการอำนวยความสะดวก ให้รวดเร็ว One Stop Service ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการพัฒนาโดยยึดตามนโยบายของสมาคม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อทุกรูปแบบ จัดสำนักงานเป็น E – Offic พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศ สื่ออุปกรณ์ จัดหาครุภัณฑ์ ซอร์ฟแวร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พอเพียงในการใช้งาน จัดการข้อมูลสมาชิก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จัดวางระบบเครือข่ายการเชื่อมโยง การใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก จัดทำและพัฒนาเวบไซท์ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องทำงาน ให้เหมาะสม ตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่นมีบรรยากาศที่เหมาะสม และเอื้อต่อการจัดสวัสดิการ จััดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นตามควรแก่กรณี.