นายทวี สุทรารมณ์ลักษณ์ นายกสมาคม นายทวี สุทรารมณ์ลักษณ์ นายกสมาคม
นายถวิล นนทะธรรม อุปนายก1 นายถวิล นนทะธรรม อุปนายก1
นายยอดยิ่ง ไชยวงค์ อุปนายก2 นายยอดยิ่ง ไชยวงค์ อุปนายก2
นายปรีชา ศภกาญจนพันธ์ุ อุปนายก3 นายปรีชา ศภกาญจนพันธ์ุ อุปนายก3
นายจิรเมธ จันทบูรณ์ เลขานุการ นายจิรเมธ จันทบูรณ์ เลขานุการ
นายจำลอง กิติศรี นายทะเบียน นายจำลอง กิติศรี นายทะเบียน
นางอ้อยทิพย์ รุณผาบ เหรัญญิก นางอ้อยทิพย์ รุณผาบ เหรัญญิก
นางสาวดรุณี มณีธร กรรมการ นางสาวดรุณี มณีธร กรรมการ
นางประทุม ตามไท กรรมการ นางประทุม ตามไท กรรมการ
นางสาวจันทนา พนมการ กรรมการ นางสาวจันทนา พนมการ กรรมการ
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีมณี กรรมการ นางสาวศิริลักษณ์ ศรีมณี กรรมการ
นายขจร ตันจ้อย กรรมการ นายขจร ตันจ้อย กรรมการ
นายคมสัน จักรคำ กรรมการ นายคมสัน จักรคำ กรรมการ
นายมานิตย์ ขันธสีมา กรรมการ นายมานิตย์ ขันธสีมา กรรมการ
นางกัญญาวีร์ ศรีสุข กรรมการ นางกัญญาวีร์ ศรีสุข กรรมการ
นายถนัด ชวนประเสริฐ กรรมการ นายถนัด ชวนประเสริฐ กรรมการ
นายสุรพล สังข์ศิริ กรรมการ นายสุรพล สังข์ศิริ กรรมการ
นายพงษ์สุวรรณ โพธาสินธ์ุ กรรมการ นายพงษ์สุวรรณ โพธาสินธ์ุ กรรมการ
นายวิวัฒน์ ปุรารัตน์ กรรมการ นายวิวัฒน์ ปุรารัตน์ กรรมการ
นายมนตรี ตาปัญญา กรรมการ นายมนตรี ตาปัญญา กรรมการ
นายอำนวย จันทิมา กรรมการ นายอำนวย จันทิมา กรรมการ